Poslání – veřejný závazek

Posláním služby Podpora rodiny je profesionální pomoc a podpora rodinám s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé životní situaci, kterou nedokážou řešit sami. Chceme přispívat k obnovení základních funkcí rodiny a její samostatnosti.

Prostřednictvím pracovníků služby nabízíme víru v dobro a naději tam, kde už nebyla. Navzdory zklamání v průběhu služby nerezignujeme. Pozitivním pracovním přístupem vnášíme lásku do těžkých životních situací. Přispíváme k tomu, aby se rodiny opět dokázaly mít rády a obnovily svoji životní energii

Služby poskytujeme terénní formou v domácím prostředí na celém území Přeloučska. Ve vyhrazeném čase také v sídle služby formou ambulantní.

 

PRINCIPY 

 • Partnerský přístup k uživatelům služeb - pracovníci poskytují služby na základě partnerských principů, nevystupují jako autority.
 • Orientace na silné stránky uživatelů služeb – pracovníci služby se za všech okolností snaží stavět na silných stránkách uživatelů.
 • Individualizace služeb – služby jsou poskytovány dle aktuálních individuálních potřeb uživatelů
 • Spolupráce ve prospěch uživatelů služeb - spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí, s úřady, se školami a dalšími organizacemi a institucemi v zájmu uživatele.
 • Respektování volby uživatele - pracovníci služby vždy respektují volbu uživatele.
 • Materiální pomoc – pracovníci služby poskytují materiální pomoc dle možností organizace  (ošacení, obutí, potraviny, potravinové poukázky).

 

CÍLE

Cílem poskytování našich služeb je fungující rodina s bezpečným prostředím pro zdravý rozvoj všech jejich členů.

Rodina je ve svém prostředí a sociální situaci schopna zejména:

 • samostatně, účelně hospodařit se svými finančními prostředky a zajistit běžný chod domácnosti
 • zajistit pravidelnou předškolní a školní docházku dětí a vhodné podmínky pro jejich následné studium 
 • využívat zdravotní péči pro všechny členy rodiny, včetně preventivní
 • dokázat udržet svoji stabilní situaci na úrovni, která neohrožuje bezpečný a zdravý rozvoj všech svých členů.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Rodiny s dítětem/dětmi.
 • Děti a mládež ve věku 6 až 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

struktura cílové skupiny

Bez omezení věku.

Provozní doba:

terénní forma – Přeloučsko, domácnosti uživatelů, pondělí až pátek, 7 – 18 hod.

ambulantní forma – kancelář služby, Českobratrská 84, každé pondělí 13 – 16 hod.,

Jakub klub, Českobratrská 90, Přelouč, Zelený čtvrtek, poslední pátek před vánočními

svátky, 10 – 16 hod.

 

Sociální služby, které jsou poskytovány ve službě Podpora rodiny – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

 •   základní sociální poradenství
 •   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

pracovně výchovná činnost s dětmi, pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, nácvik a upevňování motorických, psychických qa sociálních schopností a dovedností dítěte, zajištění podmínek pro poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, zdravotnických zařízení, úřady a státní instituce, na zájmové activity

 • sociálně - terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních dovedností podporující sociální začleňování osob

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších sktivitách podporující sociální začleňování osob

 

 Postup a práva uživatele při podávání stížností a připomínek

Uživatel má právo si stěžovat či mít připomínky ke službě. Stížnosti a připomínky slouží především ke zkvalitnění služby a individuálnímu přístupu ke každému z uživatelů. Uživatel je při podpisu smlouvy o poskytování sociální služby seznámen s tím, že své stížnosti a připomínky může adresovat pracovníkům služby, vedoucímu služby a řediteli organizace. Stížnosti i připomínky mohou uživatelé vznášet ústně nebo písemně.

Poskytovatel je povinen reagovat na každou stížnost, forma reakce vyplývá z okolností. Stížností se řeší neodkladně, nejdéle však do 30 dnů. Pokud je lhůta překročena, je třeba o této skutečnosti a důvodech informovat účastníky, zejména stěžovatele. Pracovník, který přijme připomínku, stížnost (pokud nejde přímo o kompetentního pracovníka) je povinen informaci předat nadřízenému pracovníkovi nejpozději do 24 hodin.

Zajištění služby

PODPORA RODINY – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Českobratrská 84, Přelouč, 535 01

Rita Levinská - vedoucí služby, pracovnice v sociálních službách

mob.: 731 598 914

Mgr. Pavlína Křepská - sociální pracovnice - na mateřské dovolené

Mgr. Květa Kudová - sociální pracovnice

mob.: 731 604 704

Bc.Renata Šimičková – sociální pracovnice

mob: 733 610 510

Ing. Mgr. Zdena Kumstýřová - ředitelka organizace, manažerka kvality, sociální pracovnice

mob.: 731 402 371