Poslání – veřejný závazek

Posláním služby Podpora rodiny je profesionální pomoc a podpora rodinám s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé životní situaci, kterou nedokážou řešit sami. Chceme přispívat k obnovení základních funkcí rodiny a její samostatnosti.

Prostřednictvím pracovníků služby nabízíme víru v dobro a naději tam, kde už nebyla. Navzdory zklamání v průběhu služby nerezignujeme. Pozitivním pracovním přístupem vnášíme lásku do těžkých životních situací. 

Pro kulturu naší organizace je důležité vidět člověka celostně, včetně jeho spirituality. Respektovat osobní zacházení každého se spiritualitou, vnímat ji jako pozitivní rozměr života.

Služby poskytujeme terénní formou v domácím prostředí na celém území Přeloučska. Ve vyhrazeném čase také v sídle služby formou ambulantní.

 

Zásady činnosti

 • Partnerský přístup - Jednáme na základě partnerských principů, přijímáme člověka s jeho klady i zápory.
 • Víra v dobro - Věříme, že v každém člověku je dobro a zdroj síly pro hledání nových cest.
 • Spolupráce - Společně s druhými nacházíme nové cesty snadněji.
 • Hodnoty podle Desatera - Řídíme se Desaterem Božích svobod – etickým programem Dekacert.

 

CÍLE

Cílem poskytování našich služeb je fungující rodina s bezpečným prostředím pro zdravý rozvoj všech jejich členů.

Rodina je ve svém prostředí a sociální situaci schopna zejména:

 • samostatně, účelně hospodařit se svými finančními prostředky a zajistit běžný chod domácnosti,
 • zajistit pravidelnou předškolní a školní docházku dětí a vhodné podmínky pro domácí přípravu,
 • využívat zdravotní péči pro všechny členy rodiny, včetně preventivní,
 • fungovat jako tým, založený na dobrých vztazích,
 • společně trávit volný čas vhodným způsobem.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Rodiny s dítětem/dětmi.

Poznámka: do pojmu rodina zahrnujeme i ženy, nebo rodiny, které narození dítěte očekávají, nebo rodiče, kteří usilují o navrácení dítěte/dětí z jiného typu výchovy.

Věková struktura cílové skupiny

Bez omezení věku.

Provozní doba:

terénní forma – Přeloučsko, domácnosti uživatelů, pondělí až pátek, 7 – 18 hod.

ambulantní forma – kancelář služby, Českobratrská 84, každé pondělí 13 – 16 hod.,

Jakub klub, Českobratrská 90, Přelouč, Zelený čtvrtek, poslední pátek před vánočními

svátky, 10 – 16 hod.

 

Sociální služby, které jsou poskytovány ve službě Podpora rodiny – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

 •   základní sociální poradenství
 •   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

pracovně výchovná činnost s dětmi, pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, nácvik a upevňování motorických, psychických qa sociálních schopností a dovedností dítěte, zajištění podmínek pro poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, zdravotnických zařízení, úřady a státní instituce, na zájmové activity

 • sociálně - terapeutické činnosti

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních dovedností podporující sociální začleňování osob

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších sktivitách podporující sociální začleňování osob

 

 Postup a práva uživatele při podávání stížností a připomínek

Uživatel má právo si stěžovat či mít připomínky ke službě. Stížnosti a připomínky slouží především ke zkvalitnění služby a individuálnímu přístupu ke každému z uživatelů. Uživatel je při podpisu smlouvy o poskytování sociální služby seznámen s tím, že své stížnosti a připomínky může adresovat pracovníkům služby, vedoucímu služby a řediteli organizace. Stížnosti i připomínky mohou uživatelé vznášet ústně nebo písemně.

Poskytovatel je povinen reagovat na každou stížnost, forma reakce vyplývá z okolností. Stížností se řeší neodkladně, nejdéle však do 30 dnů. Pokud je lhůta překročena, je třeba o této skutečnosti a důvodech informovat účastníky, zejména stěžovatele. Pracovník, který přijme připomínku, stížnost (pokud nejde přímo o kompetentního pracovníka) je povinen informaci předat nadřízenému pracovníkovi nejpozději do 24 hodin.

Zajištění služby

PODPORA RODINY – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Českobratrská 84, Přelouč, 535 01

Rita Levinská - vedoucí služby, pracovnice v sociálních službách

mob.: 731 598 914

Mgr. Pavlína Křepská - sociální pracovnice - na mateřské dovolené

Mgr. Květa Kudová - sociální pracovnice

mob.: 731 604 704

Bc.Renata Šimičková – sociální pracovnice

mob: 733 610 510

Ing. Mgr. Zdena Kumstýřová - ředitelka organizace, manažerka kvality, sociální pracovnice

mob.: 731 402 371