Kontakty

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Boskovice

Tel.: 604 920 456
U Lázní 1734, Boskovice, 680 01
Vedoucí služby: PhDr, Miroslava Přibylová - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Logo OPZ barevné

Posláním
Jsme tu pro rodiny s dětmi. Vyzdvihujeme jejich dovednosti a pomáháme jim učit se nové. Podporujeme pevné vztahy mezi členy rodiny.

Cílem služby je samostatně fungující rodina bez potřeby využívat sociální službu.

Pracujeme s rodinami s nezaopatřenými dětmi, které řeší životní situace, které nejsou schopny sami zvládnout.

Navštivte nás: na adrese U Lázní 1734, Boskovice
Pátek: 7:30 – 11:30

Přijedeme za Vámi:
Pondělí: 9:00 – 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 7:30 – 11:30, 12:30 - 15:30

V ambulantní formě i v terénní službě poskytování soc. služby můžeme přijmout naráz 2 rodiny.

Konkrétní informace pro zájemce o službu

 • Podporujeme rodiče v dovednostech a schopnostech pečovat o dítě (např. úprava denního režimu, nácvik hygienických návyků, úprava stravovacího režimu, smysluplné trávení volného času apod.)
 • Podporujeme rodiče ve schopnostech starat se o chod domácnosti, včetně hospodaření s financemi
 • Pomáháme při vyřizování soc. dávek, na které mají rodiny nárok
 • Nabízíme doprovod rodičů (s dítětem či bez něj) v situacích, v nichž jsou rodiče nejistí, případně mají komunikační potíže (např. doprovod na jednání s úřadem práce, při hospitalizaci dítěte v nemocnici, při návštěvě školy, kojeneckého ústavu, dětského domova, při jednání s jinými úřady apod.)
 • V odůvodněných případech poskytujeme doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
 • Nabízíme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – individuální přístup k rodině, podpora pro přiměřené vzdělání dítěte
 • Zprostředkováváme další odbornou pomoc (psycholog, terapeut, právník)
 • Usilujeme o minimalizování a předcházení sociálně patologických jevům v rodinách (domácí násilí, alkoholismus, braní drog, hra na automatech apod.)
 • Poskytujeme základní sociální poradenství pro rodiče, příp. prarodiče nebo jiné příbuzné, kteří mají dítě v péči

Specifické cíle služby

 • Rodina, která zvládá běžné denní záležitosti
 • Rodina, která zvládá hospodaření s penězi
 • Rodina, která se orientuje v sociálním systému a zvládá jednat s úřady a institucemi
 • Rodina, která zvládá standardní péči a výchovu dítěte
 • Rodina, která smysluplně využívá volný čas a je zapojená do společenského života v regionu

Zásady poskytování služby
V naší práci s uživateli klademe důraz na lidský vztah, bezpečný prostor a aktivity, jež vedou k přebírání odpovědnosti za svůj život, k posilování kompetencí a doprovázení, jež povedou k co nejvíce samostatnému životu uživatelů.

Služba je poskytována bezplatně.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum "PRO" /pomoc rodinám, obětem/ Blansko

U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
mob.: 604 920 456
e-mail: %8FhS~ic-ovmVYUSXenx99e4YanBZd54Ys
vedoucí služby: PhDr. Miroslava Přibylová
zařízení poskytovatele: Centrum "PRO" Boskovice
identifikátor služby: 9685721
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 205
IČO: 44 99 02 60

Službu poskytujeme v rámci projektu Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám a projektu Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje.

Projekt Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007713, je financován z Evropského sociálního fondu.

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.Seznam lidí