JAKUB KLUB 18

Poslání

Posláním služby Jakub klub 18 je pomáhat mladým lidem ve věku 15 – 18 let překonávat jejich obtížné životní situace. Poskytnout podporu a informace pro jejich zvládnutí. Pozitivním přístupem vést mladé lidi k zodpovědnosti a sebedůvěře.

Osobním přístupem a motivací je podporujeme k nalezení smyslu života.

Kdo může přijít?

 • mládež ve věku 15 – 18 let ohrožená společensky nežádoucími jevy

Kapacita služby 

 • 5 účastníků v jeden okamžik

Zásady

 • Osobní přístup
 • Zodpovědnost za sebe a okolí
 • Naděje něčeho dosáhnout
 • Celostní přístup – pracujeme s biologickými, psychologickými, sociálními
  a spirituálními potřebami

Kdy můžeš přijít?

 PO   13:00-17:00

 ST    13:00-17:00

 ČT    13:00-17:00

Co můžeme nabídnout?

 • aktivity spojené se vzděláním a budoucím povoláním (podpora při domácích úkolech, pomoc s referáty apod.)
 • poskytnout bezpečné zázemí
 • aktivity s cílem smysluplně trávit volný čas, sloužící také jako prevence rizikového chování a jednání a sociálně patologických jevů. Nabídka volnočasových aktivit je zaměřena na sport, hudbu, tanec, společenské hry, výtvarnou činnost
 • pomáháme zvyšovat kompetence uživatelů v běžných situacích a sociálních interakcích.
 •  poskytujeme sociálně pedagogickou práci v různých situacích s výchovným obsahem.
 •  aktivity umožňující lepe se orientovat ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (např. kulturní akce, besedy)
 • činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob např. rozvoj pracovních dovedností při vedení domácnosti (vaření, péče o dítě, šití), PC dovednosti, nácvik jednání na úřadech, školách a v zaměstnání
 • poskytujeme zájemcům o službu/ uživatelům takové informace potřebné k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • zprostředkujeme kontakt s institucemi ve prospěch zájemce o službu/uživatele (s jeho souhlasem, nejlépe v jeho přítomnosti)
 • doprovod při vyřizování běžných záležitostí (např. úřady)

Pracujeme podle Etického programu DekaCert, který má naše služba vypracovaný a pravidelně jej aktualizujeme.

Cíle

 • rozvoj silných stránek a talentu
 • zvládnutí obtížné životní situace
 • umět rozpoznat rizika

Pravidla služby dle zákona č. 108/2006 Sb.

 • Nízkoprahovost – zařízení poskytuje služby tak, aby byla umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové a finanční bariéry, které by cílové skupině bránily vyhledat prostory zařízení či využít jeho služeb.
 • Anonymita - možnost využívat služeb anonymně, bez uvedení jména či jiných osobních údajů
 • Bezplatnost

Stížnosti

    • Pokud nejsi s něčím spokojen, můžeš si samozřejmě stěžovat
    • Stížnost můžeš vhodit do krabičky k tomu určené, která je v klubu
    • Můžeš se také obrátit na nás pracovníky klubu nebo na ředitelku Charity
    • Můžeš nám to říct, ale také napsat
    • Pokusíme se zareagovat a vyřešit to hned, nejpozději do měsíce

Náš tým

Kam napsat

 

Kde nás najdeš?

Jakub klub 18, Českobratrská 90, budova Orlovny (levá část), Přelouč.

Mapa JK

V případě akcí zařízení (např. vzdělávací aktivity) mohou být služby poskytovány i mimo prostory
NZDM Jakub klub 18

 

jakub_klub letak 2019 (2)_1jakub_klub letak 2019 (2)_2 (1)

plakát Jakub 2019