Poslání

Posláním služby Jakub klub 18 je pomáhat mladým lidem ve věku 15 – 18 let překonávat jejich obtížné životní situace. Poskytnout podporu a informace pro jejich zvládnutí. Pozitivním přístupem vést mladé lidi k zodpovědnosti a sebedůvěře.

Osobním přístupem a motivací je podporujeme k nalezení smyslu života.

Kdo může přijít?

 • mládež ve věku 15 – 18 let ohrožená společensky nežádoucími jevy

Kapacita služby: 5 uživatelů v daném okamžiku

Zásady

 • Osobní přístup
 • Zodpovědnost za sebe a okolí
 • Naděje něčeho dosáhnout
 • Celostní přístup – pracujeme s biologickými, psychologickými, sociálními
  a spirituálními potřebami  

Co můžeme nabídnout?

 • aktivity spojené se vzděláním a budoucím povoláním (podpora při domácích úkolech, pomoc s referáty apod.)
 • poskytnout bezpečné zázemí
 • aktivity s cílem smysluplně trávit volný čas, sloužící také jako prevence rizikového chování a jednání a sociálně patologických jevů. Nabídka volnočasových aktivit je zaměřena na sport, hudbu, tanec, společenské hry, výtvarnou činnost
 • pomáháme zvyšovat kompetence uživatelů v běžných situacích a sociálních interakcích.
 •  poskytujeme sociálně pedagogickou práci v různých situacích s výchovným obsahem.
 •  aktivity umožňující lepe se orientovat ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (např. kulturní akce, besedy)
 • činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob např. rozvoj pracovních dovedností při vedení domácnosti (vaření, péče o dítě, šití), PC dovednosti, nácvik jednání na úřadech, školách a v zaměstnání
 • poskytujeme zájemcům o službu/ uživatelům takové informace potřebné k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
 • zprostředkujeme kontakt s institucemi ve prospěch zájemce o službu/uživatele (s jeho souhlasem, nejlépe v jeho přítomnosti)
 • doprovod při vyřizování běžných záležitostí (např. úřady)

Pracujeme podle Etického programu DekaCert, který má naše služba vypracovaný
a pravidelně jej aktualizujeme.

Cíle:

 • rozvoj silných stránek a talentu
 • zvládnutí obtížné životní situace
 • umět rozpoznat rizika

 

Pravidla služby dle zákona č. 108/2006 Sb.:

Nízkoprahovost – zařízení poskytuje služby tak, aby byla umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové a finanční bariéry, které by cílové skupině bránily vyhledat prostory zařízení či využít jeho služeb.

Anonymita - možnost využívat služeb anonymně, bez uvedení jména či jiných osobních údajů

Bezplatnost

Stížnosti

    • Pokud nejsi s něčím spokojen, můžeš si samozřejmě stěžovat
    • Stížnost můžeš vhodit do krabičky k tomu určené, která je v klubu
    • Můžeš se také obrátit na nás pracovníky klubu nebo na ředitelku Charity
    • Můžeš nám to říct, ale také napsat
    • Pokusíme se zareagovat a vyřešit to hned, nejpozději do měsíce
    • Kam napsat?

                               Jakub klub,  Českobratrská 90, Přelouč, 53501

                               Charita Přelouč, Masarykovo náměstí 48, Přelouč, 535 01

                               E-mail : miroslava.skavova@prel.hk.caritas.cz

Diecézní Charita Hradec Králové, Velké náměstí 37, Hradec Králové 500 03, e –mail : dchhk@hk.caritas.cz

 

Kde nás najdeš?

Jakub klub, Českobratrská 90, budova Orlovny (levá část), Přelouč

V případě akcí zařízení (např. vzdělávací aktivity) mohou být služby poskytovány i mimo prostory

NZDM Jakub klub 18

Kdy k nám můžeš přijít?

 PO   14:00-17:00

 ST     8:00-11:00 a 14:00-17:00

 ČT    14:00-17:00

jakub_klub letak 2019      plakát Jakub 2019

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500