POSLÁNÍ

Posláním služby PODPORA PRO PĚSTOUNY je podpora náhradních rodin, které pečují o děti, které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. Prostřednictvím doprovázení pomáháme v náhradních rodinách vytvářet podnětné prostředí pro zdravý vývoj svěřených dětí a pro zajištění harmonického prostředí pro všechny členy náhradní rodiny. 

 

NAŠE ČINNOST:

         • Prostřednictvím doprovázení podporovat stabilní prostředí v náhradní rodině

         • Podporovat naplňování základních potřeb a všestranný rozvoj dětí v náhradní rodině

         • Poskytnutí odborné pomoci a zvyšování znalostí náhradních rodičů o problematice péče a výchovy svěřených dětí

         • Podporovat vztah dítěte s vlastní rodinou

CÍLOVÁ SKUPINA:

        •  Osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni)

        •  Děti svěřené do náhradní rodinné péče

        •  Každé dítě (stanovuje § 8 zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí) – Každá pověřená osoba má povinnost poskytnout dítěti odpovídající pomoc, pokud dítě požádá o „ochranu svého života a dalších svých práv“.

        •  Rodiny s dítětem/dětmi v rámci služby PODPORA RODINY, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME NÁHRADNÍM RODINÁM:

           • Doprovázení:  sdílení každodenních radostí a starostí související s péčí o svěřené děti.

           • Poradenství v těchto oblastech: 

                                                 • při řešení sociálních nebo psychických problémů,

                                                 • při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a výchovou dítěte,

                                                 • vzdělávání dítěte, při výběru možnosti další přípravy na budoucí povolání, 

                                                 • při výběru zájmové činnosti (kulturní a sportovní nabídky),

                                                 • při uplatňování nároků na dávky ze systému státní

                                                  sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, v oblasti  

                                                  nemocenského a důchodového pojištění,

                                                 • při využívání dalších sociálních služeb,

                                                 • v období přijetí dítěte do rodiny,

                                                 • v období návratu dítěte do původní rodiny,

                                                 • při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodiny,

                                                 • při dosažení zletilosti dítěte,  

                                                 • atd.

          • Pomoc a podpora při zajišťování krátkodobé péče o svěřené děti

          • Pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené děti při čerpání respitní péče - dovolené (např.: zážitkové pobyty, výlety či akce pro děti).

          • Zprostředkování odborné pomoci: v oblasti, ve které děti či rodina odbornou pomoc potřebují (např.: psycholog, psychoterapeut).

          • Pomoc a podpora při kontaktu svěřených dětí s vlastní rodinou  (pomoc při jednání s biologickou rodinou, zajištění prostor pro kontakt, asistovaný kontakt).

          • Zajištění povinného vzdělávání pro pěstouny (např.: zajištění vzdělávacího kurzu dle výběru pěstouna nebo individuální vzdělávání)

 

SEZNAM ČINNOSTÍ, KTERÉ VYKONÁVÁME NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ:

           • Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)

           • Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)

           • Zřizovat výchovně rekreační tábory pro děti (§ 39 odst. 1 písm. d) zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)

ZÁSADY ČINNOSTI:

           • Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte (§5 zákona č. 359//1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí).
           • Zaměstnanci se při práci řídí etickým kodexem sociálních pracovníků a Kodexem Charity ČR

Uzemí: ORP Přelouč ORP Čáslav

Čas poskytování služby:

Pondělí až pátek 7:00 - 17:00, podle domluvy předem

Kancelář: Českobratrská 84, Přelouč, úřední hodiny pondělí 10:00 - 12:00

Kapacita služby:

10 pěstounských rodin

MOŽNOSTI VYJÁDŘENÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PŘIPOMÍNEK:

ZPŮSOB PODÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

Ústně - všem zaměstnancům zařízení

   Písemně - ( dopis, email )

Telefonicky -  všem zaměstnancům zařízení

                       

POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

 • Každý pracovník Charity Přelouč je oprávněn a povinen stížnost, podnět nebo připomínku přijmout a zaevidovat ji.
 • Po vypracování řešení bude odpovědný pracovník Charity Přelouč stěžovatele informovat, dle způsobu, který si stěžovatel zvolil (ústně / písemně / emailem). 

 • Anonymní podání stížnosti písemnou formou lze, pokud stěžovatel pošle stížnost na adresu nebo jí vhodí do schránky v sídle služby. Tato stížnost bude řešena stejným způsobem jako ostatní stížnosti a písemné vyřešení této stížnosti bude po dobu 30 dnů vyvěšeno v propagační skřínce Charity Přelouč na náměstí 17. listopadu v Přelouči a na webových stránkách organizace.

 •  Stěžovatel má možnost si zvolit svého zástupce, blízkou osobu nebo tlumočníka pro vyřízení stížnosti.

LHŮTA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PODNĚTŮ A PŘIPOMÍNEK

 • Řeší se neodkladně, nejdéle však do 30 dní od podání stížnosti, podnětu či připomínky.

 • V případě delšího řešení stížnosti, podnětu či připomínky, informuje odpovědný pracovník stěžovatele o překročení lhůty pro vyřizování stížností, podnětů a připomínek.

 

ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB:

 • Terénní a ambulantní poskytování služeb:  služby jsou poskytovány v domácnosti náhradní rodiny, v určených prostorách služby a popř.: pracovník doprovází členy rodiny na úřady a další instituce.
 • Terénní forma je poskytována v domácnosti náhradní rodiny, popř. na předem domluveném místě (např.: úřad a další instituce). Doba poskytování služby je stanovena dle dohody s pěstouny. 

 •  Ambulantní forma je poskytována každé pondělí 10 - 13 hod v prostorách služby na adrese:    Českobratrská 84, 535 01 Přelouč. 

 • Doba poskytování služby je stanovena dle dohody s pěstouny.

 

 

 Českobratrská 84, Přelouč 535 01

Vedoucí služby: Ing. et Mgr. Zdena Kumstýřová - zastupující vedoucí služby

Tel.: 731 402 371 

Email: prelouc.charita@prel.hk.caritas.cz

Mgr. Miroslava Škávová - zastupující sociální pracovnice

Tel.: 731 598 915

Emaii:  miroslava.skavova@prel.hk.caritas.cz 

Mgr. Pavlína Křepská - sociální pracovnice (od 20.3.2017 na MD)

Ing. et Mgr. Zdena Kumstýřová - ředitelka organizace, manžerka kvality

Tel.: 731 402 371  

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Můžete nás podpořit formou finančního nebo věcného daru na základě darovací smlouvy. Rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru pro účely daňových odpisů. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.

731 402 371. Děkujeme.

Číslo účtu: 663094001/5500