PODPORA RODINY

Projekt je financován v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III". 

Poslání – veřejný závazek

Posláním služby Podpora rodiny je profesionální pomoc a podpora rodinám s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé životní situaci, kterou nedokážou řešit sami. Chceme přispívat k obnovení základních funkcí rodiny a její samostatnosti.Prostřednictvím pracovníků služby nabízíme víru v dobro a naději tam, kde už nebyla. Navzdory zklamání v průběhu služby nerezignujeme. Pozitivním pracovním přístupem vnášíme lásku do těžkých životních situací. Pro kulturu naší organizace je důležité vidět člověka celostně, včetně jeho spirituality. Respektovat osobní  zacházení každého se spiritualitou, vnímat ji jako pozitivní rozměr života.Služby poskytujeme terénní formou v domácím prostředí na celém území Přeloučska. Ve vyhrazeném čase také v sídle služby formou ambulantní.

Zásady činnosti

 • Partnerský přístup - Jednáme na základě partnerských principů, přijímáme člověka s jeho klady i zápory.
 • Víra v dobro - Věříme, že v každém člověku je dobro a zdroj síly pro hledání nových cest.
 • Spolupráce - Společně s druhými nacházíme nové cesty snadněji.
 • Hodnoty podle Desatera - Řídíme se Desaterem Božích svobod – etickým programem Dekacert.

Cíle

Cílem poskytování našich služeb je fungující rodina s bezpečným prostředím pro zdravý rozvoj všech jejich členů.

Rodina je ve svém prostředí a sociální situaci schopna zejména

 • samostatně, účelně hospodařit se svými finančními prostředky a zajistit běžný chod domácnosti,
 • zajistit pravidelnou předškolní a školní docházku dětí a vhodné podmínky pro domácí přípravu,
 • využívat zdravotní péči pro všechny členy rodiny, včetně preventivní,
 • fungovat jako tým, založený na dobrých vztazích,
 • společně trávit volný čas vhodným způsobem

Cílová skupina

Rodiny s dítětem/dětmi.

*Poznámka: do pojmu rodina zahrnujeme i ženy, nebo rodiny, které narození dítěte očekávají, nebo rodiče, kteří usilují o navrácení dítěte/dětí z jiného typu výchovy.

Věková struktura cílové skupiny

Bez omezení věku

Provozní doba

 • terénní forma - Přeloučsko, domácnosti uživatelů, pondělí až pátek, 7 – 18 hod.
 • ambulantní forma - kancelář služby, Českobratrská 84, Přelouč, každé pondělí, 13 – 16 hod.

Jakub klub - Českobratrská 90, Přelouč, a to na Zelený čtvrtek a druhý pátek v prosinci, 10 - 14 hod

Poskytované služby

 • základní sociální poradenství - 

např. o druhu sociálních služeb, o dávkách hmotné nouze a dávkách sociální péče, o bydlení

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - 

např. vytváření rozpočtu, hledání dalších zdrojů financí, sestavujeme životopis, nacvičování pracovního pohovoru, pomoc při jednání se zaměstnavateli; podpora při školní přípravě dětí.

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - 

např. kontaktování a doprovod k lékařům, na úřady, do škol, k soudnímu jednání.

 • sociálně - terapeutické činnosti - 

např. podpora zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí, posilování vlastní hodnoty, hledání vnitřních a vnějších zdrojů při řešení různých životních situací, vedení ke společenským hodnotám, budování a upevňování vlastních hranic.

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - 

např. pomoc s vyplněním různých žádostí, pomoc navázat a rozvíjet přerušené rodinné vztahy.

Postup a práva uživatele při podávání stížností a připomínek

Uživatel má právo si stěžovat či mít připomínky ke službě (na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb). Stížnosti a připomínky slouží především ke zkvalitnění služby a individuálnímu přístupu ke každému z uživatelů. Uživatel je při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby seznámen s tím, že své stížnosti a připomínky může adresovat pracovníkům služby, vedoucímu služby a řediteli organizace. Stížnosti i připomínky mohou uživatelé vznášet ústně nebo písemně.

Poskytovatel je povinen reagovat na každou stížnost, forma reakce vyplývá z okolností. Stížností se řeší neodkladně, nejdéle však do 30 dnů. Pokud je lhůta překročena, je třeba o této skutečnosti a důvodech informovat účastníky, zejména stěžovatele. Pracovník, který přijme připomínku, stížnost (pokud nejde přímo o kompetentního pracovníka) je povinen informaci předat nadřízenému pracovníkovi nejpozději do 24 hodin.

Stížnost lze podat i anonymní formou, v takovém případě, bude její vyřízení vyvěšeno po dobu 30 dnů ve vývěsní skříňce charity na nám. 17. Listopadu.

V případě nesouhlasu se způsobem vyřízení stížností má uživatel právo podat odvolání k nadřízenému orgánu Charity Přelouč – Diecézní charitě Hradec Králové s podnětem k prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

Zajištění služby

PODPORA RODINY – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Adresa - Českobratrská 84, Přelouč, 535 01

Rita Levinská - vedoucí služby, pracovnice v sociálních službách - tel. 731 598 914

Lenka Káninská - pracovnice v sociálních službách - tel. 731 604 704

Mgr. Květa Kudová - sociální pracovnice - tel. 733 610 510

Ing. Mgr. Zdena Kumstýřová - ředitelka organizace, manažerka kvality - tel. 731 402 371